Zásady zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů

 1. KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1.1. Provozovatel stránek zpracovává zejména následující osobní údaje, respektive kategorie osobních údajů:
  a) identifikační a adresní údaje: např. jméno, příjmení, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, adresa odběrného místa, sídlo podnikání, IČO, DIČ;
  b) elektronické kontaktní údaje: např. telefonní číslo, e-mailová adresa;
  c) jiné elektronické údaje: IP adresa, soubory cookie;
  d) další osobní údaje spojené se smluvním vztahem: číslo bankovního účtu, historie objednávek;
  e) další osobní údaje: údaje poskytnuté subjektem osobních údajů v kontaktním formuláři či jiných dokumentech, a vzájemné komunikaci, a to včetně pozdějších aktualizací.
 2. PŮVOD OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  2.1. Provozovatel stránek zpracovává osobní údaje, které jsou jí subjektem údajů sděleny, například při objednávce služeb či vzájemné komunikaci, anebo vyplněním formuláře dostupného na internetových stránkách. Zejména se jedná o:
  · identifikační a adresní údaje;
  · elektronické kontaktní údaje;
  · další osobní údaje spojené se smluvním vztahem.
  2.2. Dále Provozovatel stránek zpracovává osobní údaje, které získává automaticky na základě procházení internetových stránek. Typicky se jedná o:
  · soubory cookie;
  · IP adresa;
  · datum přístupu a doba přístupu;
  · kód odpovědi http a https;
  · přenášené skupiny dat;
  · údaj o prohlížeči a operačním systému počítače.
 3. ÚČEL ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  3.1. Osobní údaje mohou být zpracovávány pro následující účely:
  · plnění smluvního vztahu;
  · komunikace se subjekty údajů, hodnocení spokojenosti, publikace recenzí, doporučení, vyřizování podnětů, stížností a reklamací;
  · zasílání obchodních sdělení a nabídek služeb;
  · zlepšování kvality služeb, analýzy návštěvnosti internetových stránek a chování subjektu údajů na internetových stránkách;
  · ochrana práv Provozovatele stránek, majetku či bezpečí, nebo práv, majetku či bezpečí dalších osob;
  · účetní a daňové účely;
  · plnění ostatních právních povinností.
  3.2. Osobní údaje mohou být zpracovávány na základě následujících právních důvodů:
  · plnění smlouvy;
  · plnění právní povinnosti;
  · oprávněný zájem Provozovatele stránek na zasílání obchodních sdělení;
  · souhlas se zasíláním obchodních sdělení.
  3.3. Zpracování osobních údajů pro účely plnění smluvního vztahu, účetní a daňové účely a plnění ostatních právních povinností jsou zákonnými či smluvními požadavky.
 4. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  4.1. Osobní údaje jsou zpracovávány:
  · po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi subjektem osobních údajů a Provozovatel stránek a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů, nejdéle však po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu;
  · po dobu nezbytnou k plnění právní povinnosti, tedy po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy;
  · po dobu trvání oprávněného zájmu Provozovatele stránek na zasílání obchodních sdělení, nejdéle však po dobu 5 let od posledního otevření obchodního sdělení;
  · po dobu trvání souhlasu subjektu osobních údajů, nejdéle však po dobu 5 let od jeho udělení, případně 5 let od poslední objednávky.
 5. ZVEŘEJŇOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM STRANÁM
  5.1. Osobní údaje může Provozovatel stránek sdělit kterémukoli z jejích zaměstnanců, úředníkům, pojišťovnám, profesionálním poradcům, překladatelům, dodavatelům nebo subdodavatelům, a to na základě smlouvy uzavřené s touto třetí stranou. Při poskytnutí osobních údajů třetí straně se Provozovatel stránek zavazuje zajistit, aby bylo s osobními údaji nakládáno v souladu s těmito zásadami.
  5.2. Osobní údaje může Provozovatel stránek zveřejnit:
  · v rozsahu, v jakém je povinen učinit tak ze zákona;
  · v souvislosti s jakýmkoli probíhajícím nebo budoucím soudním řízením;
  · za účelem stanovení, vykonání nebo obrany zákonných práv Provozovatele stránek.
 6. PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MIMO EVROPSKOU UNII
  6.1. Provozovatel stránek nemá úmysl předávat osobní údaje do třetích zemí, tj. zemí mimo Evropský hospodářský prostor, nebo mezinárodní organizaci.
 7. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  7.1. Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně i automatizovaně, zejména shromažďováním, zaznamenáváním, strukturováním, pozměňováním či použitím. O všech činnostech zpracování vede Provozovatel stránek řádné záznamy v souladu s příslušnými právními předpisy.
  7.2. Subjekt osobních údajů není předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro něj mělo právní účinky nebo by se jej obdobným způsobem významně dotýkalo.
 8. PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  8.1. Provozovatel stránek přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
  8.2. Provozovatel stránek přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
  8.3. K osobním údajům mají přístup pouze osoby pověřené Provozovatelem stránek.
 9. PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ
  9.1. Při realizaci práv může subjekt osobních údajů Provozovatele stránek kontaktovat prostřednictvím následujících kontaktních údajů:
  adresa:
  MUDr. Marek Dvořák, PhD.
  Dostihová 1267
  530 06 Pardubice
  e-mail: obchod@kryjemevamzada.cz
  9.2. V souvislosti se zpracováním osobních údajů má subjekt údajů následující práva, a to v souladu s článkem 15 až článkem 22 GDPR:
  · právo na přístup k osobním údajům;
  · právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů;
  · právo na výmaz osobních údajů;
  · právo na omezení zpracování osobních údajů;
  · právo na přenositelnost údajů;
  · právo vznést námitku proti zpracování;
  · právo na informace o automatizovaném rozhodování, včetně profilování.
  9.3. Jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu subjektů osobních údajů, má tento subjekt údajů právo kdykoliv tento souhlas odvolat.
  9.4. Dále má subjekt osobních údajů právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochova 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111, web: www.uoou.cz.
 10. ZPRACOVÁVÁNÍ SOUBORŮ COOKIE
  10.1. Zpracovávané soubory cookie lze dělit dle platnosti na:
  · dočasné soubory cookie (tzv. session cookies), které zůstávají uloženy v prohlížeči pouze do doby, než je práce s prohlížečem ukončena;
  · trvalé soubory cookie (tzv. persistent cookies), které zůstávají v prohlížeči uloženy dlouhodobě, dokud neuplyne jejich životnost nebo dokud nejsou manuálně odstraněny.
  10.2. Zpracovávané soubory cookie lze dělit dle funkcí na:
  · esenciální, které jsou nezbytné pro funkčnost internetových stránek;
  · preferenční, které umožňují, aby si internetové stránky zapamatovaly informace, které mění, jak se internetová stránka chová nebo jak vypadá (například se jedná o preferovaný jazyk internetových stránek). Tyto soubory cookie nejsou nezbytně nutné pro fungování internetových stránek, ale zvyšují funkčnost a praktičnost jejich užívání;
  · analytické, které pomáhají s analýzou zážitku subjektu údajů na internetových stránkách.
  10.3. Provozovatel stránek používá soubory cookie třetích stran, na jejichž základě probíhá sledování více internetových stránek, k poskytování personalizovaného obsahu a reklamy na internetových stránkách třetích stran a jiných prodejních kanálech. Těmito třetími stranami jsou Google a Meta.
 11. ZÁVĚR
  Právní předpisy i obchodní strategie Provozovatele stránek a s ní související způsoby zpracování osobních údajů se mohou měnit. Pokud se tyto zásady Provozovatel stránek rozhodne aktualizovat, umístí změny na internetových stránkách a bude subjekty údajů o těchto změnách informovat. V případech, kdy má dojít k zásadnější změně těchto zásad, či v případě, kdy tak uloží zákon, bude Provozovatel stránek subjekty osobních údajů informovat předem.

Nákupní košík
Přejít nahoru