VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro prodej informačních produktů a služeb s použitím internetu a informace pro spotřebitele
dle § 1811 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“)

Údaje o prodávajícím
  • Marek Dvořák, PhD., se sídlem Dostihová 1267, Pardubice, 530 06, IČO: 17380014.
Kontaktní údaje
  • Elektronická komunikace: obchod@kryjemevamzada.cz
  • Vyřizování reklamací: obchod@kryjemevamzada.cz
  • Adresa sídla: Dostihová 1267, Pardubice, 530 06
  • Telefonický kontakt: 775 085 155

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky („Podmínky“) platí pro prodej produktů a služeb prodávajícího, Marka Dvořáka, PhD., se sídlem Dostihová 1267, Pardubice, 530 06, IČO: 17380014 („Prodávající“), uzavřených s kupujícím („Zákazník“) prostřednictvím webových stránek prodávajícího.

1.2. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího a Zákazníka.

1.3. Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Zákazníkem se řídí těmito Podmínkami, Občanským zákoníkem a v případech, kdy je Zákazníkem spotřebitel, i zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o ochraně spotřebitele“).

1.4. Tyto Podmínky platí pro prodej produktů a služeb prodávajícího na webových stránkách: kryjemevamzada.cz

2. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Informace o zboží či službě, tedy jeho označení, popis hlavních vlastností apod., jsou uvedeny vždy u konkrétního produktu v rámci webových stránek Prodávajícího.

2.2. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Zákazníkem vzniká odesláním objednávky, tedy kliknutím na tlačítko Odeslat objednávku. Od tohoto momentu vznikají mezi ním a Prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, která se řídí kupní smlouvou, těmito Podmínkami, Občanským zákoníkem a případně Zákonem o ochraně spotřebitele. Odesláním objednávky Zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito Podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a splnění náležitostí.

2.3. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a Zákazník má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat či opravit. Údaje, které Zákazník poskytne, jsou Prodávajícím považovány za správné.

2.4. Zákazník souhlasí, že v rámci uzavírání smlouvy budou použity prostředky komunikace na dálku. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Zákazník sám.

2.5. Prodávající je povinen dodat zboží, které si Zákazník objednal, a Zákazník se zavazuje zboží převzít a zaplatit Prodávajícímu kupní cenu. Prodávající nemá povinnost dodat zboží, pokud dojde k vyprodání zásob, o čemž bude Zákazník dodatečně informován. V tomto případě je Prodávající povinen vrátit Zákazníkovi kupní cenu, byla-li již uhrazena. Vlastnické právo ke zboží přechází na Zákazníka jeho převzetím.

2.6. Prodávající je povinen poskytnout službu, kterou si Zákazník objednal. Zákazník je povinen poskytnout součinnost při poskytování služby Prodávajícím a zaplatit Prodávajícímu kupní cenu.

2.7. Zákazník je srozuměn s tím, že pro řádné užívání online produktů či služeb, zejména vzdělávacích produktů a webinářů, je třeba, aby z jeho strany byly splněny určité technické požadavky, například aktualizovaný software, jelikož v případě nesplnění technických požadavků může dojít k omezení funkčnosti uvedených online produktů. Dojde-li k technickým problémům z důvodů nesplnění technických požadavků Zákazníkem, nejedná se o porušení povinností Prodávajícího a Zákazník tak nemá nárok na uplatnění práv z vadného plnění.

3. CENA ZBOŽÍ ČI SLUŽEB A ZPŮSOB PLATBY

3.1. Celková cena zboží či služeb včetně všech daní či poplatků, zejména daně z přidané hodnoty, je uvedena u konkrétního zboží či konkrétní služby v rámci webového rozhraní Prodávajícího. Celková cena objednávky je Zákazníkovi patrná před jejím samotným odesláním.

3.2. U vybraného zboží (např. trička, klíčenky, lékárničky) je zákazník společně s cenou povinen zaplatit i náklady spojené s jeho balením a dodáním. Cena za balení a dodání v rámci konkrétní objednávky je vždy uvedena na formuláři před odesláním objednávky, je-li Prodávajícím účtována. U online produktů či služeb uvedené náklady účtovány nejsou, přičemž náklady spojené s využitím komunikačních prostředků (např. internetové připojení) si Zákazník hradí sám.

3.3. Prodávající vystaví Zákazníkovi ohledně plateb prováděných na základě smlouvy daňový doklad (fakturu), který slouží jako doklad o zakoupení zboží či služby. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

3.4. Zákazník může využít těchto možností plateb:
· online platební kartou,
· prostřednictvím platebních služeb GooglePay či ApplePay,

3.5. Pro bezhotovostní platby jsou platební metody napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., IČO: 26046768, která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet a hesla k elektronickému bankovnictví jsou zadávána pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.

3.6. Platba je jednorázová. Zákazník je povinen uhradit cenu společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, jinak prodávající nebude schopen platbu identifikovat a poskytnout včas požadované plnění.

3.7. Kupní cena je splatná do 7 dnů od uzavření smlouvy, není-li uvedeno jinak, závazek Zákazníka uhradit cenu služby či zboží je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího. V případě prodlení Zákazníka s úhradou kupní ceny zboží, byť jen o jeden den, je Prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

4. DODÁNÍ ZBOŽÍ ČI SLUŽEB

4.1. U online vzdělávacích produktů se dodáním rozumí zaslání přístupových údajů Zákazníkovi, a to na emailovou adresu, kterou uvedl v prodejním formuláři, případně zasláním odkazu URL adresy. Přístupové údaje poskytne Prodávající Zákazníkovi až po zaplacení celé kupní ceny, a to nejpozději do tří pracovních dnů, není-li uvedeno jinak.

4.2. Pro doručení zboží, zejména triček, lékárniček a klíčenek či jiných dárkových předmětů, umožňuje Prodávající využívá služby přepravní společnosti GLS. Dodací lhůty jsou uvedeny u daného způsobu dopravy, obvykle se jedná o dva až deset pracovních dnů od obdržení platby. Místem dodání je místo, které Zákazník uvedl v objednávkovém, za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na tuto adresu.

4.3. Zákazník je povinen zboží převzít. Při převzetí zboží od dopravce je Zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit dopravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Zákazník zásilku od dopravce převzít.

4.4. Pokud Zákazník zakoupené zboží nepřevezme do 10 dnů ode dne, kdy byl Prodávajícím nebo dopravcem k převzetí zboží vyzván, je Prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit a toto zboží prodat jiné osobě. Zákazníkovi v tomto případě nevznikají žádné nároky na náhradu škody. Písemné odstoupení bude doručeno Zákazníkovi, přičemž je za doručení považováno i doručení elektronické zprávy na email uvedený v objednávce.

5. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

5.1. Veškeré materiály poskytované v rámci online vzdělávacích kurzů, zejména videozáznamy, jsou chráněny zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

5.2. Jakékoliv šíření materiálů poskytovaných v rámci online vzdělávacích kurzů nebo jejich poskytování třetím osobám je bez souhlasu autora, tj. Prodávajícího, zakázáno. Zákazník odpovídá Podávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.

5.3. Přístupové údaje k online vzdělávacích kurzům či odkazy na příslušnou URL adresu jsou určeny pouze pro osobní potřebu Zákazníka a Zákazník není oprávněn poskytnout přístupové údaje či odkazy třetím osobám.

5.4. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu k online produktu či poskytnuté URL adrese. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za zneužití uživatelského jména a hesla třetí osobou.

6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

6.1. Je-li Zákazník spotřebitelem, má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 a 2 Občanského zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží či služby, a to bez udání důvodu a jakékoliv sankce. Nepřevzetí zboží od přepravce se nepovažuje za odstoupení od smlouvy. Odstoupit od smlouvy lze jen postupem uvedeným v těchto podmínkách.

6.2. Postup pro odstoupení od smlouvy:
· Zákazník zašle Prodávajícímu oznámení o odstoupení, jehož vzorový formulář je přílohou těchto Podmínek,
· Zboží Zákazník odešle nejpozději 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zpět Prodávajícímu na adresu:
MUDr. Marek Dvořák, PhD., Dostihová 1267, Pardubice, 530 06.
Náklady na vrácení zboží nese Kupující.

6.3. Kupní cena včetně nákladů na dodání zboží bude Zákazníkovi vrácena nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým ji od Zákazníka Prodávající přijal. Prodávající není povinen Zákazníkovi vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu Zákazník předá zboží nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal. Případný nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.4. V souladu s § 1837 Občanského zákoníku nelze odstoupit od kupní smlouvy:
· o poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty,
· o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil,
· o dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti Prodávajícího za vady se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména § 1914 a násl., § 2099 a násl. a § 2161 a násl. Občanského zákoníku a Zákonem o ochraně spotřebitele.

7.2. Prodávající odpovídá za to, že zboží nemá při převzetí Zákazníkem vady.

7.3. V případě, že věc při převzetí není ve shodě s kupní smlouvou, má Zákazník právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu produkt/zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě.

7.4. Vadné plnění uplatňuje Zákazník bez zbytečného odkladu u Prodávajícího, a to nejpozději do dvou let od převzetí zboží. Zákazník o uplatnění práv z vadného plnění vyrozumí Prodávajícího na emailové adrese: obchod@kryjemevamzada.cz. Obsahem emailu bude číslo objednávky, datum objednávky, popis závady a informace o tom, jaké právo z vadného plnění Zákazník zvolil. O způsobu vyřízení reklamace bude Zákazník informován emailem.

7.5. Zákazník může požadovat odstranění vady, přiměřenou slevu z ceny a není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad. Není-li oprava nebo výměna možná, může Zákazník od kupní smlouvy odstoupit.

7.6. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající se Zákazníkem nedohodne na delší lhůtě.

7.7. Prodávající není povinen nároku Zákazníka vyhovět, pokud prokáže, že tento před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. Rovněž Prodávající neodpovídá za závady, které mohou vzniknout zákazníku kvůli pomalému internetovému připojení Kupujícího, neaktualizovanému internetovému prohlížeči či nenainstalovanému povinnému softwaru pro spuštění webináře či online produktu, které není schopen ovlivnit.

8. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

8.1. Všechny produkty a služby poskytované Prodávajícím slouží pro vzdělávací a informační účely v oblasti v oblasti zdraví a první pomoci. Informace, které Prodávající zprostředkovává, jsou pouze návody a doporučení. Prodávající vylučuje svoji odpovědnost za úspěch či neúspěch Zákazníka při jejich aplikaci v praxi, zdravotní stav a stavy, které může Zákazník prožívat. Po celou dobu trvání online programu je Zákazník plně svéprávný a plně zodpovědný za své jednání, chování a své rozhodování. Úspěch Zákazníka je odvislý od řady dalších faktorů, které Prodávající nemůže ovlivnit, například dovedností, možností, znalostí, schopností, obětavosti, zdravotním stavu postiženého, stresového faktoru apod.

8.2. Informace obsažené v online vzdělávacích programech nemohou nahradit individuální konzultaci kvalifikovaného odborníka. Rovněž nemohou nahradit lékařskou či psychoterapeutickou péči. Produkty mohou obsahovat informace o zboží a službách třetích osob, a i tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k dané problematice.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Ochrana osobních údajů je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, upravena v Zásadách ochrany osobních údajů, na následujícím odkazu: zde.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Stížnosti a připomínky může Zákazník uplatnit na následující emailové adrese: obchod@kryjemevamzada.cz. Pokud je stížnost svým obsahem reklamací, bude stížnost vyřízena jako reklamace.

10.2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 00020869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

10.3. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, vztah se řídí českým právem.

10.4. Veškeré spory vyplývající z těchto Podmínek či jiného právního vztahu mezi Zákazníkem a Prodávajícím bude řešit český soud dle zákonné věcné příslušnosti.

10.5. Prodávající si vyhrazuje právo u vybraných produktů upravit další práva a povinnosti smluvních stran nad rámec těchto obchodních podmínek. Tato pravidla budou vždy uvedena na webových stránkách příslušného produktu a mají přednost před ustanoveními Podmínek.

10.6. Kupní smlouva včetně Podmínek je archivována v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

10.7. V případě změny Podmínek se kupní smlouva řídí těmi Podmínkami, které byly v účinné k datu nákupu.

10.8. Toto znění Podmínek je účinné od 1.6.2023.

Příloha č. 1

OZNÁMENÍ O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Adresát: MUDr. Marek Dvořák, PhD., se sídlem Dostihová 1267, Pardubice, 530 06, IČO: 17380014

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu následujícího zboží:
· [specifikace zakoupeného zboží].

Datum objednání zboží:
Číslo objednávky:

Kontaktní údaje zákazníka: [jméno a příjmení, adresa, případně emailová adresa zákazníka]

Nákupní košík
Přejít nahoru